Ogólne warunki sprzedaży

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują dostawy towarów i wykonywane usługi (razem zwanymi dalej „Produktami”) świadczone przez firmę MDM Maszyny s.c. (zwaną dalej „Sprzedającym”). Warunki te stanowią podstawę roszczeń każdej ze stron. Klient (dalej zwany „Kupującym”) ma obowiązek stosować się do OWS zawierając transakcje ze Sprzedającym, chyba że dostarczy pisemną odmowę Sprzedającemu przed zawarciem transakcji. Sprzedający ma prawo do odmowy zawarcia transakcji jeśli Kupujący nie przyjmie warunków OWS. W przypadku częściowej bezskuteczności poniżej opisanych poszczególnych warunków OWS, pozostałe jego punkty pozostają wiążące. Odniesienie do OWS jest zawarte na każdej fakturze wystawianej przez Sprzedającego.


§2 Oferta

I.Wszelka dokumentacja, np. cenniki, katalogi oraz materiały promocyjne udostępniane przez Sprzedającego w formie pisemnej lub na stronie internetowej firmy, a także niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży” nie stanowią oferty w rozumieniu handlowym.

II.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy również po pisemnym potwierdzeniu zamówienia, w przypadku uzyskania informacji o braku płynności finansowej Kupującego.

III.Dane techniczne dotyczące wymiarów, wagi lub ilości podawane w ofertach mogą być wielkościami orientacyjnymi.Zazwyczaj są to dane podawane przez producenta, jeśli jest inaczej mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie mogą być uznawane za podstawę w sprawach rozwiązywanych na drodze sądowej.


§3 Zamówienie

I.Zamówienie złożone przez Kupującego powinno zawierać:
nazwę Kupującego (dane do wystawienia Faktury VAT), przedmiot zamówienia (nazwę i numer katalogowy Produktu), liczbę sztuk Produktu o poszczególnych numerach katalogowych, cenę netto oraz brutto, miejsce dostawy, termin realizacji zamówienia, warunki płatności, potencjalne uwagi dodatkowe oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia zamówienia, a także numer oferty Sprzedającego ; jeżeli Kupujący taką ofertę otrzymał.
II.Zamówienie uważa się za wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia go do realizacji przez Sprzedającego.


 §4 Warunki realizacji Zamówień

I.Data realizacji zamówienia jest data umowną. Sprzedający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie z przyczyn niezależnych od siebie. W interesie obu stron leży szybka realizacja zamówienia, lecz Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach.
II.Niezależnie od sposobu transportu oraz warunków dostawy, towar który opuścił magazyn Sprzedającego, przewożony jest zawsze na ryzyko Klienta.

III.Odstąpienie od umowy przez Kupującego z powodu opóźnienia dopuszczalne jest tylko za pisemną zgodą Sprzedającego.

IV.Sprzedający ma prawo do anulowania zamówień Kupującego lub do przesunięcia terminu realizacji zamówień i nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnione dostarczenie Produktów spowodowane w całości lub częściowo okolicznościami leżącymi poza rozsądną kontrolą Sprzedającego, takimi jak m.in.: zamieszki, wojna, pożar, wymogi publiczne, strajk, spowolnienie, niedobór środków transportu, niedobór towarów, choroba lub wady w dostawie od dostawców, wypadki przy produkcji, kontroli lub niedoborów energii. W takich wypadkach Kupujący nie ma możliwości dochodzić odszkodowania lub innych roszczeń wobec Sprzedającego.


§5 Ceny

I.Podawane przez Sprzedającego ceny cennikowe są cenami netto i nie uwzględniają kosztów transportu i opakowań.

II.Ceny i warunki dostawy mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia, o ile nie zostały uprzednio zatwierdzone przez Sprzedającego w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia.

III.Ceny towarów podawane w walutach obcych przeliczane będą na złote polskie według  tabeli sprzedaży publikowanej przez BANK BPH S.A z dnia wystawienia faktury.


§6 Warunki sprzedaży

I.Płatność dokonywana jest na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedającego w dniu sprzedaży towaru lub wykonania usługi.

II.Faktury na trzy pierwsze transakcje z danym Kupującym płatne są gotówką lub przelewem przed odebraniem towaru lub za pobraniem przy odbiorze towaru. Każda następna faktura może być płatna gotówką lub przelewem bankowym z terminem wyznaczonym oraz podanym na fakturze przez Sprzedającego. O sposobie płatności decyduje Sprzedający.

VI.Towar pozostaje własnością Sprzedającego, aż do czasu otrzymania za niego pełnej zapłaty w kwocie ustalonej na fakturze przez Sprzedającego. W przypadku niedokonania płatności w uzgodnionych terminach Sprzedający będzie mógł ponownie przejąć w posiadanie towary znajdujące się w sklepach lub magazynach Kupującego na wyłączny koszt tego ostatniego.

VII.Kupujący nie może dokonywać żadnych potrąceń od faktury związanych ze zgłoszoną reklamacją, roszczeniem wzajemnym lub z jakiejkolwiek innej przyczyny bez pisemnej zgody Sprzedającego.

VIII.Kupujący nie może wstrzymywać płatności dla Sprzedającego lub dokonywać potrącenia jakiegokolwiek roszczenia wobec Sprzedającego. Chyba, że Sprzedający wyraził zgodę na takie potrącenie.

IX.W przypadku braku dokładnych instrukcji, faktury za Produkty wystawiane będą na Kupującego. Wszystkie koszty poniesione wskutek tego przez Sprzedającego, włączając w to utratę zysku, będą refakturowane na Kupującego.


§7 Zwrot towaru

I.Zwrot towaru może nastąpić jedynie po uprzedniej wcześniejszej zgodzie Sprzedającego. Pisemny wniosek w tej sprawie musi wpłynąć nie dalej niż 4 dni po otrzymaniu towaru. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie takiego wniosku oraz na określenie terminu oraz sposobu zwrotu towaru.
II. Kupujący dostarcza zwracany towar na swój koszt i swoje ryzyko do Sprzedającego.


 §8 Prawo intelektualne i przemysłowe

I.Rysunki i dokumentacja techniczna przekazana Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego. Nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, reprodukowane ani przekazywane stronie trzeciej bez pisemnej zgody Sprzedającego, w jakimkolwiek innym celu poza przewidzianym w momencie przekazywania.

II.Jeżeli Produkty w całości lub w części stanowią oprogramowanie Kupujący nabywa jedynie licencję na używanie oprogramowania dla celów używania Produktu.


§9 Reklamacje jakościowe i ilościowe

I.Reklamacje, rozumiane jako braki jakościowe lub ilościowe zakupionych towarów Kupujący zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Sprzedającemu na piśmie z podaniem pełnego raportu dotyczącego otrzymanej faktury, stanu opakowania w jakim znajduje się towar i jego cech które poddawane są wątpliwości lub ilości sztuk.
II.Reklamacji nie uwzględnia się jeżeli Kupujący nie dotrzyma terminu 3 dni na dostarczenie reklamacji Sprzedającemu od daty otrzymania towaru.

III.Przekroczenie terminu zapłaty za towar zakupiony przez Kupującego skutkuje utratą gwarancji przez Kupującego.


§10 Rozstrzyganie sporów

I.Wszelkie spory wynikające z utrzymywania relacji między Kupującym, a Sprzedającym będą rozstrzygane na drodze sądowej zgodnie z obowiązującym prawem przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.

Złotniki 20.09.2010

Wyslij wiadomość